Είσοδος στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης

Προγράμματα Κατάρτισης σε θέματα Διοίκησης και Οικονομικών
«ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - Διοικητική Κρίσεων και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
(Γ' κύκλος, Μάρτιος - Μάιος 2014)

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - Διοικητική Κρίσεων και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», εντάσσεται στο αυτοχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «Προγράμματα Κατάρτισης σε θέματα Διοίκησης και Οικονομικών» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποκτήσουν ή/και να εμπλουτίσουν τη γνώση τους τόσο σε θέματα επί των βασικών αρχών διοίκησης ενός οργανισμού όσο και σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των ομάδων, την έννοια και τη διαχείριση του κινδύνου, την έννοια και τη διαχείριση των κρίσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, η απήχησή του δεν είναι περιοριστική και μπορεί να διευρυνθεί και σε στελέχη τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει αποκλειστικά τεχνικές της εκπαίδευσης από απόσταση (σύγχρονης και ασύγχρονης) και είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε η μαθησιακή διαδικασία να βασίζεται στις αρχές της μάθησης με εξατομικευμένο ρυθμό, της συμβουλευτικής επικοινωνίας καθώς και της συνεργατικότητας και αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευόμενων και εισηγητών.

Ο Α' κύκλος του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μαρτίου - Μαΐου 2013 με τη συμμετοχή 106 εκπαιδευομένων.
Ο Β' κύκλος του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε την περίοδο Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 2013 με τη συμμετοχή 20 εκπαιδευομένων.
Ο Γ' κύκλος του Προγράμματος πραγματοποιείται την περίοδο Μαρτίου - Μαΐου 2014.

Δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 60 ωρών και χωρίζεται σε πέντε εκπαιδευτικές ενότητες. Την επιστημονική ευθύνη του Προγράμματος την έχει διδακτικό προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν (/θα ολοκληρώσουν επιτυχώς) το Πρόγραμμα θα χορηγηθεί Βεβαίωση (/επιτυχούς) παρακολούθησης. Το Πρόγραμμα είναι έτσι δομημένο ώστε οι εκπαιδευτικές ενότητες να περιλαμβάνουν:
  1. Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις από τους εισηγητές, που θα μπορείτε να τις παρακολουθείτε ασύγχρονα όποτε εσείς αποφασίσετε και μπορείτε.
  2. Σύγχρονη επικοινωνία συζήτησης επί των βιντεοσκοπημένων διαλέξεων.
  3. Υποστηρικτικές ώρες μέσω σύγχρονης επικοινωνίας.
  4. Τεστ αυτοαξιολόγησης.
  5. Εκπόνηση εργασιών, για τις οποίες θα δίνονται διευκρινίσεις κατά τις υποστηρικτικές ώρες.
  6. Συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου στο πλαίσιο της τελευταίας εκπαιδευτικής ενότητας (Β05).
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα προβούν στην αξιολόγησή του (σε επίπεδο περιεχομένου, εισηγητών και οργάνωσης).

Η όλη επικοινωνία θα γίνεται με χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Moodle που διαθέτει για την υποστήριξη του προγράμματος η εταιρία SQLearn, προσωπικό της οποίας θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη ή/και συμβουλή χρειαστούν κατά την εξέλιξη του Προγράμματος.

Το κόστος για κάθε συμμετέχοντα είναι 200 ευρώ.

Αθανάσιος Μιχιώτης
Αν. Καθηγητής ΕΑΠ
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος

Σκοπός και περιεχόμενο Εκπαιδευτικών Ενοτήτων

Βασικές Αρχές Μάνατζμεντ (Β01)

Οι σύγχρονοι οργανισμοί έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πλήθος από ζητήματα που αφορούν στον προγραμματισμό και οργάνωση τους, στην επικοινωνία και τις σχέσεις των ομάδων μέσα σε αυτούς, σε θέματα ελέγχου κλπ., κι όλα αυτά μέσα σε ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό πλαίσιο κόστους. Η Διοικητική Επιστήμη μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια επιτυχούς διαχείρισης/διεύθυνσης της οργανωτικής πολυπλοκότητας που βιώνουν στην καθημερινή λειτουργία τους οι οργανισμοί. Στο πλαίσιο αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν στις βασικές λειτουργίες της Διοίκησης και συγκεκριμένα του Προγραμματισμού, της Οργάνωσης, της Στελέχωσης και του Ελέγχου, ενώ παράλληλα θα γίνει αναφορά και σε ειδικά θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς.


Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Β02)

Οι εκπαιδευτικές μονάδες αποτελούν κρίσιμους οργανισμούς σε κάθε κράτος και είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ανάγκες και τις προοπτικές των αντίστοιχων κοινωνιών. Και μόνο αυτή η ιδιαιτερότητά τους, καθιστά τη διοίκησή/διεύθυνσή τους σημαντικό έως καθοριστικό στοιχείο επιτυχίας ή αποτυχίας ολόκληρων κοινωνιών. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως πολύπλοκο, λόγω τόσο του μεγέθους και του πλήθους των δομών του, όσο και των ιδιομορφιών που διαθέτει. Στο πλαίσιο αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας θα παρουσιαστεί εν συντομία το μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης του δευτεροβάθμιου εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ θα δοθεί έμφαση σε θέματα που αφορούν σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων, καθώς και σε θέματα επικοινωνίας, συγκρούσεων και ηγεσίας.


Η Έννοια του Κινδύνου - Διοικητική Κινδύνων (Β03)

Η γενική έννοια του κινδύνου αναφέρεται στην καθημερινότητα ως επικείμενο κακό ή πιθανή δυσάρεστη έκβαση. Ο κίνδυνος έχει ένα ευρύ περιεχόμενο, με το οποίο μπορεί να είμαστε εξοικειωμένοι ως ένα βαθμό, αλλά συνήθως το γνωρίζουμε μόνο ενστικτωδώς. Η συστηματική διαχείριση των κινδύνων στην επαγγελματική αλλά και την καθημερινή μας ζωή είναι αναγκαία προκειμένου να υπάρχει ο κατάλληλος χειρισμός και η αποφυγή μίας κρίσης. Σήμερα, σε μία κοινωνία με παγκόσμια χαρακτηριστικά και μία δεινή διεθνή οικονομική κρίση είναι αναγκαίο να μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τουλάχιστον τους σημαντικούς κινδύνους στην ευρύτερη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες αναφορικά με τον κίνδυνο, μέθοδοι εκτίμησης της επικινδυνότητας, τα εμπόδια που δημιουργούνται στη λήψη καλών αποφάσεων, καθώς και η διαδικασία και οι θεμελιώδεις στρατηγικές διαχείρισης των κινδύνων.


Η Έννοια της Κρίσης - Διοικητική Κρίσεων (Β04)

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντώνται διάφοροι ορισμοί για την έννοια της κρίσης, καθένας από τους οποίους έχει την χροιά του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αναφέρεται. Με βάση αυτούς τους ορισμούς, μία κρίση είναι μία ανεπιθύμητη κατάσταση, ένα σημαντικό γεγονός που απειλεί να βλάψει έναν οργανισμό και τους εμπλεκόμενους σε αυτόν. Οι κρίσεις ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τα γενικά χαρακτηριστικά τους, τον τομέα στον οποίο επιδρούν, τα γενεσιουργά αίτιά τους κλπ. Στο πλαίσιο αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας θα παρουσιαστεί η σχέση κινδύνου και κρίσης, τα χαρακτηριστικά και οι τύποι των κρίσεων, η γενική μεθοδολογία διαχείρισης κρίσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαχείριση κρίσεων στην εκπαίδευση καθώς και ο ρόλος της ηγεσίας σε περιόδους κρίσης.


Μελέτη περίπτωσης (Β05)

Στο πλαίσιο αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας η οποία διεξήχθη στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και αφορούσε στη Διοικητική των Κρίσεων στη βάση του προσδιορισμού της ενδεικνυόμενης μορφής συστήματος διοίκησης των κρίσεων καθώς και του βαθμού εφαρμογής των στοιχείων του υφιστάμενου τυπικού ή άτυπου συστήματος διοίκησης κρίσεων. Στους εκπαιδευόμενους θα δοθεί για συμπλήρωση αναλυτικό ερωτηματολόγιο προκειμένου σε δεύτερο χρόνο να συγκριθούν και να αναλυθούν τα σχετικά αποτελέσματα.


Στατιστικά Προγράμματος

Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων: αρχείο pdf Α' κύκλος | αρχείο pdf Β' κύκλος

Συμμετοχή στις διάφορες δραστηριότητες: αρχείο pdf Α' κύκλος | αρχείο pdf Β' κύκλος

Αξιολόγηση προγράμματος (από τους εκπαιδευόμενους): αρχείο pdf Α' κύκλος | αρχείο pdf Β' κύκλος


Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα ή ερώτηση σχετικά με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:

στο email management.crisis.b@gmail.com

στο κινητό 6933359297